Yazı Detayı
02 Nisan 2015 - Perşembe 14:14
 
Bekir YALÇINKAYA
ekspres.32@hotmail.com
 
 

NEFSÎ KARA AĞAC’IN BEY KARYESİ (Köyü)
HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Araştırmacı Gazeteci Yazar Bekir YALÇINKAYA

I. BÖLÜM
OSMANLI Arşivlerine Göre 1475 KARA AĞAC’ının İlk Köyleri
1475 tarihi itibariyle kayda geçen Nefsî Kara Ağacın Yukarı Vasatî Câmi-i Kebir ve Alcuklardan ibaret 4 mahallesi ve Bey Köyü ile birlikte de; Salur Çökiler Yaka-Eymür Çavundur Kullar ve İmecik 1. Armudlu (namı diğer Habillu) Ömercik Tunâ-Şâh Çaltı Uşak-Eymür İgdir Süvari Karye-i Bey Karkın Sürtme (Fakihler) Fukahalar Karlu Sollar ve Selendi Çeltik Bilcüğez Uludinek Çarık Saray Uluköy Yakaköy Bayat Ömercik Karlu Kürtün Nekid Arak Saraycık vasi Arsloğmuş Nudra Köprü 2. Armudlu Zengibar Ördekçi Virân ve Akça-Kal’a olmak üzre 40 adet köyü bulunmaktadır.
Kara Ağac’da bu tarihte tek Cemâât ise 4 bölüklü Karakuzulu olub bölükleri de Karakuzulu Bozlu Kara Yaka ve Şarvır. 3 Mezra‘a ise; Selendi Bağçe-Mezra‘a Çeltik ve Mezra‘a Kullar İmeciktir. Buna göre Kara Ağacda bu tarihte 4 mahalle 4 bölük 40 köy ve 3 mezraa olmak üzere 51 adet yerleşim yeri bulunmaktadır.
1475 sonrasında Kara Ağac’ın yine Nâhiye yazıldığı 1501 öncesi TT 994 numaralı Mufassalda ele alınan bu yerlerin hânelerinde bir değişiklik görüyuz. Bu değişiklik zamanla bazı yerlerde nüfusun artış veya azalma göstermesidir. (1)

1475 Tarih ve TT 30 Nolu Mufassal Deftere Göre Bey Köyü’nün Sâkinleri
İlk defa Osmanlı Döneminde 1475 tarihinde kayda alınan Bey köyü Kara Ağac’ın güney istikâmeti ovasında ve yemyeşil münbid bir ala yerleşik düzene geçmiştir. Batı bölgesine düşen Selendi’den gelen bazı ailelerle de büyüme gösteren Bey Köyü’nün bu tarihteki tımarı Ömer ve Hamza’dır. Bey Pal’ın (Kızıldağ) doğu eteklerinde yer alan Selendi’yle karşı karşıyadır. Zengibar ve Çarık’ın aksine kurulduğu yer düzlüktür. Yıldız Han oğullarından Beğdili’yi de temsil edebilir. Bey’in beylikler döneminin bir önder simgesi olarak kullanıldığı daha mantıkîdir. Kara Ağac’da BeyKöyü’nün ad alma özelliğinde Tunâ-Şah ve Zengibar (Zengiler) isimli iki köy daha vardır ki bunlar da diğer köylere nazaran Şâh ve Atabeg’likten isim almışlardır. 1475’te nefer sayısı 30 olan Bey’in ilk sâkinleri ise adları vergi mükellef durumları ve meslekleri itibariyle şu kişilerden ibarettir: (2)

Karye-i Bey Tımarı Menteşe veled-i Muhammed ….
Muhammed veled-i Mustafa bennak
Mahmud mezbur İbrahim nim
İlyas veled-i Ali Fakih nim
Kasım veled-i Bali nim
Hamza mezbur o. bennak
İlyas veled-i Maksud nim

Hâcı Muhammed veled-i Hamza bennak
Hâcı İsmail veled-i o. bennak
Hüseyin veled-i Bayram Ali nim
Ömer Abdullah veled-i Mustafa nim
Hızır veled-i Mahmud (Biri mai İmam) çift
Baş.. veled-i o. nim

Durak Fermaî çift bennak
Ali Hâcı veled-i Hızır Ali bennak
Hüseyin veled-i Hasan bennak
Muhammed veled-i Hasan bennak
Durmuş veled-i Nasuh bennak
Musa veled-i İlyas nim

Eskici İvaz bennak
Attar veled-i Emrullah bennak
Muhammed veled-i Mustafa bennak
Hüseyin veled-i … bennak
İlyas mezbur o. Bennak
Muhammed veled-i o. bennak

Muhammed veled-i İshak
İvaz Mezbur o
Hâcı İvaz nim
Ahmed mezbur o. bennak
Mustafa veled-i Mahmud bennak
Ali veled-i Nasuh İmam
Yekûn: 30 Nefer

Çift: 100-150 dönüm arazili kişi.
Nimçid: 75 dönüm arazili kişi.
Bennak: Evli vergiye tâbi kişi.
Bennak resmi: Osmanlı Devleti’nde toprak sahibi babalarının yanında yaşayan erkeklerin evlendikleri zaman ödedikleri vergidir.
Mücerred: Bekâr ve babasıyla oturan kişi.
Muaf: Vergi vermeyecek yükümsüz kişidir.
Bi’r-i mai: Su Kuyusu (Kara Ağac’da Su Kuyusu Ustalığı da bir meslek idi.)
Muhassıl: Vergi tahsil eden memur
Bey’de yetiştirilenler: Hınta (Buğday) Şa’ir (Arpa) Kiyah (Ot) Bağat (Bahçe) Ganem dir. (Küçükbaş hayvanlar)
Bey sâkinlerinden çift ve nimçid ve bennak ve bad-ı heva (eğlence) resmi (vergi) yanısıra Koyun öşr-i de alınmıştır ve köyün imamın tasarrufundaki Vakf mescidine ait 40 dönüm tarlası bulunmaktadır.

1501 Öncesi Kara Ağac Karyelerinde Hâne ve Kişiler
1501 Öncesi Kara Ağac karyelerindeki hâne ve kişilerin vasıfları itibariyle baktığımızda; Kara Ağac Yukarı Mahallesi’nde 1 muhassıl (Vergi tahsil eden memur) 1 müezzin ve 1 bi’r-i mai (Su Kuyusu) Vasatî Mahallesin’nde 1 muhassıl 1 bi’r-i mai Câmi-i Kebir Mahallesi’nde 1 bi’r-i mai Salur’da 1 muhassıl Çavundur’da 2 bi’r-i mai Bozlu’da 1 bi’r-i mai Tunâ-Şâh’ta 1 muhassıl Süvari’de 1 muhassıl Bey’de 2 bi’r-i mai 1 muhassıl Karkın’da 7 bi’r-i ma-i Fukahalar’da 2 bi’r-i mai Çeltik’te 2 muhassıl Yağcı’da 1 bi’r-i mai Bilcüğez’de 1 muhassıl 2 bi’r-i mai Ulu-dinek’de 1 â’ma Ulu-köy’de 1 bi’r-i mai Bayad’da 1 bi’r-i mai Ömercik’te 1 bi’r-i mai Kürtün’de 3 bi’r-i mai Nekid’de 2 bi’r-i mai Saraycık’da 1 muhassıl Arsloğmuş’da 2 bi’r-i mai Nudra’da 3 bi’r-i mai Köprü’da 1 â’ma Armutlu’da 6 zâviye şeyhi ve 6 sipahi Zengibar’da 4 bi’r-i mai ve Ördekçi’de de 1 bi’r-i mai’ vardır. (3)
1501 tarihinde Bey’de oturan sâkin sayısı 23 nefer olub bunlardan 1’i çift 7’si nimçid 7 9’u bennak 3’ü bi’r- mai (Su kuyusu ustası) ve 1’i de muhassıl’dır.
Bu tarihte de yine Bey’de Vakıf Mescidi’ne ait ve imam tasarrufunda olan kırk dönüm tarla vardır. (4)

1522 Tarih ve TT 121 Nolu Mufassal Deftere Göre
Kara Ağac Köylerinde Hâne ve Neferler
1522 tarihinde BOA kaynaklarında Kara Ağac Nâhiyesi’nin 319’dan 321’e sayfalarında yazılan köyler bu bölümde bütün detaylarıyla verilirken bunlara 323 ve 325 sayfaları arasında yer alan Kazâ-i Yalvac ma‘a Nâhiye-i Kara Ağac bölümünde Merkez Kara Ağac içinde yer verilmiştir. Dolayısıyla hem 319 320 ve 321. sayfalardaki kayıdları hem de TT 0121 nolu mufassalı incelediğimizde Kara Ağac’a ait karyelerden Bilcüğez 45 hane ve 57 nefer ile ilk sırada yer alırken Yaka-Eymür 43 hane ve 52 nefer ile ikinci sıradadır. Salur 41 hâne 46 nefer Karlu 41 hane 42 nefer Çöküler 33 hâne 44 nefer Nekid 37 hâne 38 nefer Sürtme hâne 35 nefer Çavundur hâne 44 nefer ve Tunâ-şah da 30 hâne ve 36 neferle yoğunluğu bulunan karyelerden görünüy.
Ekseriyetle diğer karyeler ise 30 hânenin altında seyrediylar. Bunlardan Çaltu 27 hâne Armudlu 26 hâne Fakihler 25 hâne Bey Kargın ve Akça-Kal’a 22’şer hâne Uşak-Eymür 20 hânedir. Daha sonra da 19 hâneyle Süvar 18’şer hâneyle İgdir ve Çeltik 17 hâneyle Sollar ve Selendi ile Kullar ve İmacık 15 hâneyle Ördekçi 14’er hâneyle Ömercik ve Virân 13’er hâneyle Kürtün ve Nodra 11 hâneyle Saraycık ve 10’ar hâneyle de Ulu-köy ve Zengiler geliy. 10 hânenin altındakiler ise Arsloğmuş 9 Yaka-köy Yağcı ve Kullar 7 ve Mezra‘a Kaplan 5 hânedir. Tek gayr-i Müslim köy olan Yenice (eş şehr-i bi Kâfir) ise sadece 4 hâneliktir. Diğer hususlar ise şöyledir:
Nâhiye-i Kara Ağac’da 4 muhassıl 3 tamga-yi boğası Bey’de 1 bi‘r-i mai (su kuyusu) 1 muh. 1 âma Çöküler’de 1 bi‘r-i mai Karlu’da 1 bi‘r-i mai Sollar-Selendi’de 1 sipahizâde Çaltu’da 1 bi‘r-i mai 1 zâviyedar 1 şeyh-i zâviye Nudra’de 1 şeyh-i zâviye Ulu-köy’de 1 muhassıl Yaka-Eymür’de 1 bi‘r-i mai Armudlu’da 1 şeyh-i zâviye 1 zâviyedar 1 bi‘r-i mai Ördekçi’de 1 bi‘r-i mai 1 muhasıl Zengiler’de 2 bi‘r-i mai Uşak-Eymür’de 1 şeyh-i zâviye Çavundur’da 1 bi‘r-i mai 1 muhassıl ve Bilcüğez’de 1 bi‘r-i mai 1 muhassıl Tunâ-Şâh 1 hâcı Kara Kuzulu Cemâ’ati’nde 1 muhassıl Bozlu Bölüğü’nde ise 1 muhassıl ve 1 â’ma bulunmaktadır.
Bu bilgiler ışığında 1522’de Kara Ağac Nâhiyesi genelinde 879 hâne 81 mücerred 12 bennak ve 39 da imam mevcuttur. Pektâbii bu 4 kalem rakam Kara Ağac’ın o tarihlerdeki net nüfusunu vermediğinden neferan reâyâ mücerred imam ve diğer nüfus detaylarıyla Kara Ağac’a ait mülkleri daha önce de belirttiğimiz gibi BOA’nın (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) 325. sayfasında yazılı Evkaf-i Kazâ-i Yalvac ma‘a Nâhiye-i Kara Ağac bölümünde net bir şekilde; 28 kıt’a (parça) 3 karye 1 mezra‘a 3 çiftlik 3 câmi 4 hammâm 49 dekâkin (dükkânlar) 8 asiyâb (değirmen) 1000 nakdiyye (para) 15 zemin harim (câmi bölümleri) ve escar-i ceviz (palamut ceviz kestane gürgen ve meşe ağaçları misillü ürünler) kitâsı 606 dönüm 7 bağ ve bağçe kit’ası 25 dönüm 1 buk’a 54 neferan 14 mücerred 40 hâne ve 13.765 hasıl mevcutlu olarak buluyuz. (5)

1522’de Kara Ağac Köylerinde Hâne ve Araziler
Bir hayli köyünün çok ufak buna rağmen bazılarının da çok büyük olduğu 1522 Kara Ağac’ının köylerinden Bilcüğez 45 hâne 57 nefer ve 225 nüfus ile ilk sırada yer alırken Yaka-Eymür 43 hâne 52 nefer ve 215 nüfus ile ikinci sıradadır. Salur 41 hâne 46 nefer 205 nüfus Karlu 41 hâne 42 nefer ve 205 nüfus Çöküler 33 hâne 44 nefer 165 nüfus Nekid 37 hâne 38 nefer ve 185 nüfus Sürtme 33 hâne 35 nefer ve 165 nüfus Çavundur 37 hâne 44 nefer ve 185 nüfus ve Tunâ-Şâh da 30 hâne 36 nefer ve 150 nüfusuyla yoğunluğu bulunan karyelerden görünüy. Ekseriyetle diğer karyeler ise 30 hânenin altında seyrediylar.
Bunlardan Çaltu 27 Armudlu 26 Fakihler 25 Bey Kargın ve Akça-kal’a 22’şer Uşak-Eymür 20 hânedir. Daha sonra da 19 hâneyle Süvar 18’şer hâneyle İgdir ve Çeltik 17 hâneyle Sollar ve Selendi ile Kullar ve İmacık 15 hâneyle Ördekçi 14’er hâneyle Ömercik ve Virân 13’er hâneyle Kürtün ve Nodra 11 hâneyle Saraycık ve 10’ar hâneyle de Ulu-köy ve Zengiler geliy. 10 hânenin altındakiler ise Arslan 9 Yaka-köy Yağcı ve Kullar 7 Mezra‘a Kaplan 5’dir. Tek gayr-i Müslim köy olan Yenice (es şehr-i bi Kâfir) ise sadece 4 hâneliktir.
Köylerin arazi ve hasılı (gelir) durumuna baktığımızda en çok hasılatın 8.555 müd ile 180 dönüm tarlaya sahib Salur’da olduğunu görüyuz. Salur; hem hâne hem nefer hem nüfus ve hem de hasılı yönünden Nâhiye Kara Ağac’ın en büyük karyesi durumundadır. Karlu 30 dönüm araziye sahib olmasına rağmen hasılatı 5.999’dır. Yüksek hasıla bakımından Nekid 5.230 Bilcüğez 5.002 Uşak-Eymür 4.600 Armudlu 4.399 Nodra 4.500 Tunâ-Şâh 3.300 hasıla ile önde geliylar. Arazi bakımından ise Salur’un ardından Karkın 100 dönüm Saraycık ve Nekid 80’er dönüm ile çift araziye Virân 62 dönüm Fakihler ve Tunâ-Şâh 60’ar dönüm Yaka-Eymür Ördekçi Süvar Çeltik Sürtme Bilcüğez ve Arslan 50’er dönüm ile nimçift araziye sahibler. Çöküler İgdir Kürtün Yenice eş şehri bi Kâfir Bayad Armudlu Yağcı Ulu-dinek Uşak-Eymür Çavundur ve vas köylerinin üzerinde arazi görünmezken çift ve nîm-çift sayılmayacak tarlaya sahib köylerden Bey Sollar-Selendi Nodra Ömercik ve Zengiler’de 40’ar dönüm Karlu ve Çarık’da 30’ar dönüm Köprü’de 26 dönüm Yaka-köy’de 25 dönüm Ulu-dinek Kullar ve Mezra‘a Karye-i Çeltik’te de 20’şer dönüm tarla mevcuttur.
Dikkat edilirse Oğuz boyuna mensub aşiret ve oymakların yerleştiği Kara Ağac’ın Salur Karlu Çavundur Yaka-Eymür ve Uşak-Eymür isimli köylerinde hem arazi hem de nüfus yönünden önemli bir yoğunluk söz konusudur. Özellikle Salur ve Karlu bu noktada çok daha ileride görünmektedirler.
1522 tarihi itibariyle Yalvac Kazâsı’nın nâhiyesi durumunda olan Nefsî Kara Ağac’da yekûn 1146 nefer 938 hâne 4.690 hâne nüfusu 146.324 hasılı 93 mücerred 454 nim-çift (nimçid) 289 bennak 102 muaf 41 imam150 çift ve 1.368 dönüm de tarla bulunmaktadır.
Kazâda görevli 4 muhassıla karşılık Ördekçi’de 2 Çavundur Bey Süvar Ulu-dinek Belceğiz ve Fakihler’de de 1’er muhassıl vardır. Bunun yanısıra Bey ile Süvar’da 1’er amâ görülürken nâhiyede bir hayli hâcı olmasına rağmen tek karye hâcısı Tunâ-Şâh’ta yazılmıştır.
Nüfusa gelince; biz haneden belirlenen nüfusu tarihçilerin müşterek görüşlerine istinaden 5 ile çarparak tesbit ettik. Bazı tarihçiler bunun 7 ile hesablanabileceğini ve hane nüfusuna çift nim-çift ve bennak’ın da dahil edilebileceğini belirtirken kendi yerel tarihçelerini yazan ehliyetli kişiler de yine Hanex5’ten hareket etmişlerdir. Ayrıca imamlar da 5 nüfuslu olup mücerredler tek nüfustan sayılmaktadır. Kara Ağac’da nüfusu büyük ölçüde etkileyecek olan çift nim-çift ve bennakın yekûnu 893’tür. 41 imam ile 93 de mücerred vardır. Şayet bu görüşten yola çıkarak yeni bir nüfus hesabı yapmamız gerekirse yekûnunu verdiğimiz 4.690 nüfusa bir bu kadar daha; 4.465 çift nimçid ve bennak 205 imam ve 93 mücerred nüfusu eklememiz icabediy. Böylece 1767 tarihindeki Nefsî Kara Ağac’ın yekûn nüfusu 9.453 olarak değerlendirilebilir.
Nâhiyede yine bir Armudlu karyesi daha vardır. O karyenin 7’şer hâne ve Neferi 700 de Hasılı bulunmaktadır. Bu Armudlu’nun diğer adı Ankara Vakıflar Araştırma Merkezi mütercimleri Hilal Aydemir ve Ali Çakır tarafından da ‘Nam-ı diğer Habillu’ olarak okunmuştur ve bu doğrudur. Bizim tahminimizce burasının nüfus ve hanesine bakıldığında olması mezra‘ası olması muhakkaktır. Zira o tarihte Kara Ağac’da Kaplan ve Kovacık’ın dışında Çeltik karyesinin de bir mezraası vardır.
XI. yüzyıldan başlayarak XIII. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar Anadolu’da mevsimlere itibariyle yazın yaylaklara gidilen ve kışın da kışlaklara dönülen bir göçebe hayat yaşanıydu.
Şehirlerde de aynen yaşanan bu hayatın köylerdeki bölümünde iskânı ancak birkaç evlik kümeler teşkil ediydu. H.Ahrveiler 40 hanelik (Kapnoi) yerlerin köy (Chion) 1000 haneye kadar olanlarının kasaba küçük şehir (Proas) bunların üstündekilerin de şehir kabul edildiğinden bahsediy. Diğer bir kayda göre Anadolu’da XII. Yüzyıl sonlarında 400 bin köy mevcutken 1997’de yine aynı Anadolu’da yaklaşık 40 bin köyün olması o dönemlerde nüfusun oldukça küçük iskân mahallerinde toplığını göstermektedir. Şayet Şarkî Kara Ağac tarihindeki hane sayılarını dikkate almış olursak burada Salur ve Karlu (41) Yaka-Eymür (43) ve Belceğiz (45) olmak üzere ancak 4 adet köyden bahsetmemiz gerekecek. Çünkü diğerleri kısmî azami 37 ve asgari çoğunluk 10 arasında seyrediy. Bu duruma ve mezkûr görüşe rağmen BOA’nın 1522 Tarihli TD’de Kara Ağac’a ait bütün yerleşim yerleri neredeyse karye olarak belirtilmiştir.
Günümüz coğrafyacıları devamlı yerleşmenin bazı iskân çekirdekleri yâni başlangıç noktaları etrafında geliştiğine işaret ederler ki bu gelişmeyi şu şekildeki bir şema ile şöyle değerlendirebiliriz;
a) Tek ev ve eklentisi
b) 3 ev+4 ev7 ev (Köyceğiz)
c) 30 ev (Hâne)Köy
Köyün isimlendirilmesine gelince bu Arapca’da Karye Farsça’da Dih ve Sağdca’da da Kent ile karşılanmaktadır. Çince kökenli tahmin edilen Göktürk çağı türkçesinde geçen Quy ise köyün en eski hâlidir. Osmanlı Tapu Tahrir ve Tapu Kadastro Kuyud-ı Kadime kayıtlarında geçen ve köye bağlı olup zirâat yapılan mezraanın da Türkçe’si ekinlik anlamındadır. (6)
1522’de hânesi 22 neferi de 29 olan Bey karyesinin vergileri de 1501 tarihininin aynısıdır.

1567 Tarih ve 51 Nolu Tarihsiz Mufassal’a Göre Karye-i Bey
Defter Sıra No: 177392
Ömer ve Hamza’nın tımarı olan Bey Pal’ın doğu eteklerinde yer alan Selendi’yle karşı karşıyadır. Zengibar ve Çarık’ın aksine kurulduğu yer düzlüktür. Yıldız Han oğullarından Beğdili’yi de temsil edebilir. Bey’in beylikler döneminin bir önder simgesi olarak kullanıldığı daha mantıkîdir. Kara Ağac’da BeyKöyü’nün yanısıra Tunâ-Şah ve Zengibar (Zengiler) isimli üç köy daha vardır ki bunlar da diğer köylere nazaran Şâh ve Atabeg’likten isim almışlardır.
1567’de önceki tarihlere göre neredeyse iki misli tutarında bir nüfus artışı gözlenmektedir ki bu tarihte Bey Köyü’nde 42 hânede 62 nefer bulunmaktadır. (7) Buna göre Bey’de ilerleyen zaman içerisinde nüfus ve hâne sayılarında önemli bir artış görülmektedir.

II. BÖLÜM
1831 Osmanlı Genel Nüfus Sayımı’na Göre Bey Karyesi Sâkinleri
Osmanlı Devleti 1567 tarihli olarak kabûl gören TK-KKA 51 Nolu Tarihsiz Mufassal’dan sonra uzun bir süre kayıdlara ara verdiğinden nüfus ve hâne kayıdları daha detaylıca 1831 Osmanlı Genel Nüfus Sayımı’nda ele alınmıştır. Osmanlı’da Genel Nüfus Sayımı 1831’de başlatılmış olmasına rağmen ‘Mevcut Ehl-i İslâm’ın Nüfus Defteri’ni esas alacak olursak Nefsî Kara Ağac-ı Kazâ-i Yalvac başlığı altında Nâhiye bu sayıma ancak 1839’da dâhil ediliy.
Bu tarihte henüz nâhiye durumundaki Kara Ağac’da ikâmet edenler; meslek çocuk-genç yaş hattâ reng boy ve sakallarıyla tâbi oldukları soya dayalı ünvanları belirtilerek gayet düzgün ve geniş açıklamalı bir sayıma tâbi tutulmuşlardır. Aynı durum köylerde de sözkonusu olduğundan aşağıda verdiğimiz liste hânelerdeki kişilerin baba evlâd ve tun sırasına bağlı oldukları sülâleye ve ilk ile 2. muhtarlara vukuf olmak bakımından oldukça önemlidir. İşte o Bey ile Bey’e bağlı ve zaman zaman adı Ayıplar olarak yanlış ifadelendirilen Eyublar’ın sâkinlerinin listeleri.

Karye-i Bey tâbi Kara Ağac (81-462)
Hâne 1 Numro 1-ta boylu karasakallı Hatıb Veliddin veled-i Abdullah sin () 25 (8)
Numro 2-Oğlu İsmail 1
Hâne 2 Numro 3-Muhtar-ı evvel uzun boylu kumral sakallı Osman veled-i Hasan 45
Numro 4-Mensureden oğlu ta boylu kumral bıyıklı Ahmed 25
Numro 5-Diğer oğlu ta boylu ter bıyıklı Musa 25
Numro 6-Diğer oğlu şab-ı emred Hasan 9
Numro 7-Diğer oğlu Mehmed 4
Hâne 3 Numro 8-Muhtar-ı sâni uzun boylu kara sakallı Mehmed veled-i Ahmed 35
Hâne 4 Numro 9-ta boylu köse sakallı çiftçi Abdülaziz veled-i Hasan 35
Numro 10-Oğlu İsmail 8
Numro 11-Diğer oğlu Süleyman 4
Numro 12-Diğer oğlu Memiş 2
Hâne 5 Numro 13-ta boylu kır sakallı çiftçi Hâcı İsmail veled-i Mustafa 50
Hâne 6 Numro 14-ta boylu kara sakallı Mustafa 35
Numro 15-Mensureden diğer oğlu sarı bıyıklı Osman 20
Hâne 7 Numro 16-Uzun boylu kır sakallı çiftçi Hasan veled-i Mustafa 50
Numro 17-Oğlu uzun boylu ter bıyıklı Abdullah. 18
Hâne 8 Numro 18-ta boylu kumral sakallı çiftçi Hasan veled-i Süleyman 25
Numro 19-Oğlu Süleyman 6
Hâne 9 Numro 20-Uzun boylu kara sakallı çiftçi Muhmud veled-i Mehmed 30
Numro 21-Oğlu Mehmed 5
Numro 22-Redif karındaşı ta boylu kara bıyıklı Hüseyin veled-i Mehmed 25
Hâne 9 Numro 23-ta boylu ter bıyıklı çiftçi Mustafa veled-i Ali 20
Numro 24-Karındaşı ta boylu kara bıyıklı Hüseyin veled-i Ali 23
Numro 25-Hasanın oğlu Ramazan 5
Numro 26-Diğer oğlu Abdurrahman 2
Hâne 10 Numro 27-Uzun boylu sarı sakallı çiftçi Osman veled-i Ali 45
Numro 28-Oğlu Ali 4
Hâne 11 Numro 29-ta boylu kumral sakallı çiftçi Ahmed veled-i İbiş 45
Numro 30-Oğlu İbrahim 10
hane12 Numro 31-ta boylu kır sakallı çiftçi İsmail veled-i Ahmed 60
Numro 32-Oğlu ta boylu köse sakallı Mehmed 25
Hâne 13 Numro 33-ta boylu aksakallı çiftçi Halil veled-i Muharrem 70
Numro 34-Oğlu ta boylu köse sakallı İbrahim 25
Numro 35-Hafidi oğlu Muharrem 2
Hâne 14 Numro 36-ta boylu aksakallı çiftçi Ali veled-i İbrahim 70
Numro 37-Uzun boylu karasakallı İbrahim 35
Numro 38-Oğlu hafidi’ Süleyman 5
Hâne 15 Numro 39-ta boylu kumral sakallı çoban Mehmed veled-i Ali 35
Numro 40-Merkumun oğlu Eyub 10
Numro 41-Diğer oğlu İsmail 8
Numro 42-Diğer oğlu Hasan 2
Hâne 16 Numro 43- Redif ta boylu ter bıyıklı Muslu veled-i Ali 20
Hâne 17 Numro 44-ta boylu sarı sakallı çiftçi Abidin veled-i İsmail 35
Numro 45-Oğlu Ahmed 1
Numro 46-Karındaşı oğlu Hasan Hüseyin veled-i Hüseyin 8
Hâne 18 Numro 47-ta boylu kır sakallı çiftçi Süleyman veled-i Mehmed 58
Numro 48-Oğlu ta boylu sarı sakallı Mehmed 30
Numro 49-Redif diğer oğlu ta boylu sarı sakallı Ali 25
Numro 50-Diğer oğlu İbrahim 6
Hâne 19 Numro 51-ta boylu kumral sakallı rençber İbrahim veled-i Süleyman 40
Numro 52-Oğlu Süleyman 12
Hâne 20 Numro 53-ta boylu kır sakallı çiftçi Mahmud veled-i İbrahim 70
Numro 54-Oğlu ta boylu sarı sakallı Feyzullah 30
Numro 55-Mensureden diğer oğlu ta boylu ter bıyıklı İbrahim 25
Numro 56-Diğer oğlu Mahmud 11
Hâne 21 Numro 57-Uzun boylu aksakallı çiftçi Mehmed veled-i Abdülkadir 70
Hâne 22 Numro 58-ta boylu sarı sakallı çiftçi Mahmud veled-i Ya’kub 40
Numro 59-Redif oğlu şab-ı emred Yakub 18
Numro 60-Diğer oğlu Osman 5
Hâne 23 Numro 61-Uzun boylu kumral sakallı rençber Abdullah veled-i Abdullah 60
Numro 62-Oğlu ta boylu Mahmud 18
Numro 63-Diğer oğlu Osman 5
Numro 64-Diğer oğlu Ali 2
Hâne 24 Numro 65-Uzun boylu kumral sakallı rençber Mustafa veled-i Eyub 25
Numro 66-Karındaşı oğlu Eyub veled-i Yunus 5
Hâne 25 Numro 67-ta boylu kumral sakallı rençber Ramazan veled-i Abdurrahman 40
Numro 68-Oğlu Mustafa 10
Numro 69-Diğer oğlu Mevlüd 5
Hâne 26 Numro 70-Uzun boylu kumral sakallı rençber Mustafa veled-i Abdurrahman 45
Hâne 27 Numro 71- ta boylu kara sakallı rençber Musa veled-i Abdurrahman 35
Numro 72-Oğlu Mustafa 1
Hâne 28 Numro 73-Uzun boylu kır sakallı rençber Ahmed veled-i Hanefi 35
Numro 74-Oğlu Mevlüd 10
Numro 75-Diğer oğlu Mustafa 5
Hâne 29 Numro 76-ta boylu sarı sakallı çiftçi Hüseyin veled-i Memiş 30
Numro 77-Oğlu Mehmed 5
Numro 78-Diğer oğlu Memiş 1
Hâne 30 Numro 79-ta boylu köse sakallı çiftçi Memiş veled-i Hasan 35
H31 Numro 80- ta boylu sarı sakallı rençber Süleyman veled-i Ali 45
Numro 81-Oğlu Hasan Hüseyin 4
Hâne 32 Numro 82-ta boylu köse sakallı rençber Ömer veled-i Mustafa 35
Numro 83-Oğlu Mustafa 8
Numro 84-Diğer oğlu Musa 6
Hâne 34 Numro 85-Uzun boylu sarı sakallı rençber Mustafa veled-i Ya’kub 35
Numro 86-Oğlu Mehmed 10
Hâne 35 Numro 87-Uzun boylu sarı sakallı rençber Bekir veled-i İbrahim 35
Hâne 36 Numro 88-ta boylu sarı sakallı rençber İsmail veled-i Hasan 30
Numro 89-Oğlu Hasan 5
Numro 90-Diğer oğlu Ali 1
Hâne 37 Numro 91-ta boylu sarı sakallı çiftçi Mustafa veled-i Ahmed 30
Hâne 38 Numro 92-ta boylu ter bıyıklı rençber Ali veled-i Ömer 22
Numro 93-Karındaşı ta boylu ter bıyıklı şab-ı emred Mehmed veled-i Ömer 12
Numro 94-Diğer karındaşı Mustafa 6
Hâne 39 Numro 95-ta boylu köse sakallı rençber Ali veled-i İbrahim 45
Numro 96-Redif oğlu ta boylu ter bıyıklı Ali veled-i Ömer 21
Numro 97-Diğer oğlu Ramazan 4
Hâne 40 Numro 98-İmamoğlu şab-ı emred rençber Hüseyin veled-i Süleyman 3
Numro 99-Karındaşı Ömer veled-i Süleyman 1
Hâne 41 Numro 100-Uzun boylu köse sakallı rençber Hasan veled-i Bekir 30
Hâne 42 Numro 101-ta boylu kumral sakallı çoban Ömer veled-i Mustafa 50
Numro 102-Oğlu İsmail 1
Hâne 43 Numro 103-Uzun boylu ter bıyıklı rençber Osman veled-i Kara 18
Hâne 44 Numro 104-Uzun boylu kara sakallı rençber Mustafa veled-i Osman 30
Numro 105-Oğlu Mehmed 2

Karye-i Eyuplar Tâbi Bey Tâbi-i Kara Ağac (83-466) Sâkinleri
Hâne 1 Numro 1-Uzun boylu kır sakallı çiftçi İbrahim veled-i Kerim 60 (9)
Numro 2-Oğlu Mustafa 2
Hâne 2 Numro 3-ta boylu köse sakallı çiftçi Mustafa veled-i Abdülkadir 25
Numro 4-Oğlu İbrahim 6
Hâne 3 Numro 5-ta boylu sarı sakallı çiftçi Hâcı Hüseyin veled-i Hüseyin 25
Numro 6-Oğlu Ali 1
Numro 7-Karındaşı şab-ı emred Yusuf 10
Numro 8-Diğer karındaşı Ramazan 6
Numro 9-Diğer karındaşı Mehmed 4
Hâne 4 Numro 10-ta boylu sarı sakallı çiftçi Mustafa veled-i Halil 35
Numro 11-Oğlu Halil 1
Numro 12-Redif karındaşı ta boylu ter bıyıklı Ömer 22
Numro 13-Diğer karındaşı ta boylu ter bıyıklı Hasan 19
Hâne 5 Numro 14-ta boylu sarı sakallı çiftçi Halil veled-i Ömer 25
Hâne 6 Numro 15-ta boylu kır sakallı çiftçi Ahmed veled-i Hüseyin 50
Numro 16-Oğlu ta boylu şab-ı emred Ali 19
Hâne 7 Numro 17-ta boylu sarı sakallı çiftçi Osman veled-i Ömer 45
Numro 18-Oğlu İbrahim 2
Hâne 8 Numro 19-ta boylu ter bıyıklı rençber Hasan veled-i Hasan 20
Numro 20-Oğlu Mehmed Ali 2
Hâne 9 Numro 21-ta boylu ter bıyıklı çiftçi Muhsin veled-i Mehmed 25
Numro 22-Oğlu İbrahim 4
Numro 23-Karındaşı ta boylu şab-ı emred İlyas 15
Hâne 10 Numro 24-ta boylu kır sakallı çiftçi Bâki veled-i Ahmed 60
Numro 25-Oğlu ta boylu kara sakallı Mevlüd veled-i Bâki 35
Hâne 11 Numro 26-ta boylu sarı sakallı çoban Abdurrahman veled-i Süleyman 35
Numro 27-Oğlu Süleyman 3
Hâne 12 Numro 28-ta boylu sarı sakallı rençber Osman veled-i Abdullah 40
Numro 29-Oğlu Ali 8
Numro 30-Diğer oğlu İsmail 2
Hâne 13 Numro 31-Ramazanoğlu rençber Hüseyin veled-i Abdülkadir 2
Hâne 14 Numro 32-Mensureden uzun boylu sarı bıyıklı Hasan veled-i Mehmed 25
Hâne 15 Numro 33-Mensureden ta boylu ter bıyıklı Mustafa veled-i Hasan 22
Hâne 16 Numro 34-ta boylu aksakallı Hasan veled-i Mehmed 70
Hâne 17 Numro 35-Uzun boylu karasakallı Hâcı İsmail veled-i Yakub 41
Numro 36-Oğlu şab-ı emred Ya’kub 10

Silindi (Selendi) Çiftliği Tâ‘bi Kara Ağac
Defter No: 92-475
Bugün mevcut olmayan Sollar ve Selendi karyesi iken tarihteki varlığını çiftlik olarak sonlıran Selendi’li Silindi 1839’taki 2 hâne 6 nüfusunu yakın çevrelere intikal ettirmiş mezra‘a tipi bir yerleşim yeridir. Adı Silindi olarak söylenegelen ama kayıdlarda Selendi geçen ve çiftlikten ziyade Karye (köy) gösterilen Selendi Bey Köyü’nü yakınında olub göç vermesi bakımından ilgilendirdiği için Bey’i ilgilendiren bubölüme aldık. (10)
Silindi (Selendi) Çiftliği sâkinleri
DH11-ta boylu kır sakallu çiftçi Ali veled-i Boşnakoğlu Hasan 60
2-Oğlu ta boylu ter bıyıklu Mehmed 20
3-Diğer oğlu Ali 7
DH24-ta boylu kumral sakallu çiftçi Osman veled-i Molla Mehmed 55
5-Oğlu şab-ı emred Ahmed 18
6-Diğer oğlu Mehmed 12

KAYNAKLAR________________________________________________________________
1-Bekir Yalçınkaya Hamideli’nde Türkmen Soyumuz KARA AĞAC s. 17-20 Ankara 2014
2-1475 Tarih ve TT 0121 Nolu Mufassal Defter Varak No: 485-486
3- Bekir Yalçınkaya a.g.e s. 22
4-1501 Tarih ve TT 0994 Nolu Mufassal Defter Varak No: 328
5-Bekir Yalçınkaya a.g.e s. 24-26
6-Bekir Yalçınkaya a.g.e s. 26; Tuncer Baykara Türkiye’nin Sosyal ve İktisadi Tarihi Ankara 2000
s. 83-84-86
7-TK-KKA 51 Nolu Tarihsiz Mufassal Defter Sıra No: 177392
8-Bekir Yalçınkaya a.g.e. s. 126-127; Defter Bilgi Fmu H. 1256 Başlangıç Tarihli ve 3262 Numaralı Nüfus
Defterlerin’den 200 Varak ile Karşılaştırma; R. Topraklı Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç s. 307-34
Hâmid Sancağı’nda Kain Nefsî Karaağac-ı (2-374) Yalvac’ın Ehl-i İslâm Nüfus Defteri; Bekir Yalçınkaya a.g.e. s.61
9-Bekir Yalçınkaya a.g.e. s. 127128
10-Bekir Yalçınkaya a.g.e. s. 134


Not: Fatihim köyünüz Bey ile ilgili bir tarih çalışmamı gönderiyum.. İlgilenirseniz hemşehrilerimizi de bilgi sahibi olurlar. Bütün köylerin belge ve bilgilerinin olduğunu bildirir selâm ve dualarımı görderirim.

 
Etiketler:
Haber Yazılımı