Haber Detayı
13 Ağustos 2020 - Perşembe 01:40
 
İhale İlanı
İhale İlanı
Resmi İlan Haberi
İhale İlanı

ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYESİ KUM,ÇAKIL,ÇİMENTO İHALESİ

ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYESİ FEN VE İMAR İŞLERİ AMİRLİĞİ
ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYESİ KUM,ÇAKIL,ÇİMENTO İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2020/378346

1-İdarenin

a) Adresi                                               : ULVİKALE MAHALLESİ 144 CUMHURİYET CADDESİ 3 32800 - ŞARKİKARAAĞAÇ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası           : 2464114184 - 2464114633

c) Elektronik Posta Adresi                : sarkikaraagacbel@gmail.com

) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                 : PORTLAND ÇİMENTO (32,5 N) (50 kg torba) adet 300 0.4 İNCE KUM 200 TON 0.5 İNCE KUM 800 TON 0.3 NUMARA ÇAKIL (YIKANMIŞ) 1.000 TON 5-12 NUMARA ÇAKIL (YIKANMIŞ) 800 TON 12-22 NUMARA ÇAKIL(YIKANMIŞ) 800 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                      : Mal ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYE sınırlarına en uzak 25 km uzaklıktan OCAK TESLİMİ olarak yapılacaktır.Belediye Kamyonlarına Ocaktan Yükleme yüklenici tarafından yapılacaktır.

c) Teslim tarihi                                    : Sözleşme imzalandıktan sonra Belediye İş Programına göre sipariş tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde pey der pey Sözleşme Süresince mal ocaktan teslim alınacaktır

3- İhalenin      

a) Yapılacağı yer                                               : ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                : 21.08.2020 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYESİ FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İhale, İlanı,
Yorumlar
ül bitiş -->
Haber Yazılımı