Haber Detayı
07 Aralık 2016 - Çarşamba 17:50
 
İHALE İLANI
TAŞKİN KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-181 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi
İHALE İLANI

Isparta Şarkikaraağaç Salur Köyü 3. Kısım Taşkın Koruma inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası                           : 2016/491566

 

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Isparta-Egirdir Karayolu 3.Km 32340 MERKEZ/İSPARTA

b) Telefon ve faks numarası                : 2462241120-2462241120

c) Elektronik Posta Adresi                   : dsi18@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    internet adresi

2-İhale konusu yapını işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                    : 1338 m çift Taraflı Beton Duvarlı Kanal, 610 metre taş tahkimatlı kanal ve yürüyüş yolu, 6 adet Menfez ve 3 adet Plak Köprü Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b) Yapılacağı yer                                 : Şarkikaraağaç Salur Köyü

c) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin   imzalandığı   tarihten   itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 : DSİ 181.Şube  Müdürlüğü   Eğiridir  Karayolu Üzeri 3.Km İSPARTA

b) Tarihi ve saati                                 : 22.12.2016-10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye  katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya  ilgili  Meslek  Odası  Belgesi.

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya   kayıtlı olduğunu   gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu  gösterir  belge,

 4.1.2.  Teklif   vermeye   yetkili   olduğunu   gösteren   İmza   Beyannamesi   veya   İmza   Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek       kişi       olması       halinde,        noter       tasdikli       imza       beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği  İdari Şartnamede belirlenen teklif  mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren  banka referans  mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan A/IX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak

belirlenecektir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ve "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: isteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2, Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Poz No

iş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Aralık

Puan

BF-01

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması

45,00

81,00

36

BF-

02

Blokaj Yapılması

1,50

3,50

3,00

BF-

03

S420a Betonarme Demirlerinin  Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması

10,00

15,00

5,00

BF-

04

Tel çit korkuluk yapımı

5,00

7,00

4,00

BF-

05

Çeşitli Demir İşlerinin Yapılması

1,50

2,10

2,00

 

 

 

 

50

Örnek:

 

İsteklinin Teklifi

 

A

B

Sıra no

İş

kalemi

no

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü birimi

miktarı

Teklif      Edilen Birim         Fiyat (Para       birimi belirtilerek)

Tutarı   (Para

birimi

belirtilerek)

1

ÇK01

AÇIKTA  KAZI

YAPILMASI

metreküp

 

 

 

2

ÇK02

Her Türlü inşaat ve imalatta Kullanılmak Her Sınıfta Beton      veya Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konması

metreküp

a

b

c

 

 

 

 

 

 

 

55

ÇK55

Proje yapımı

maktuen

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

d

Yüklenicinin ÇK02 nolu pozda puan hesabı yapılırken

a: ÇK02 pozunun miktarı

b: ÇK02 pozunun istekli tarafından verilen fiyatı

c: ÇK02 pozunun tutarı

d: İsteklinin ihaleye verdiği toplam teklif tutarı

e: İsteklinin ÇK02 pozu oranı

ÇK02 poza ait tutar c=a*b

ÇK02 nin teklife oranı e=c/d

e oranı eğer belirtilen oranlar arasında kalıyor ise istekli belirtilen puanı alacaktır.

A.4. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: isteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: isteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve  satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 181. Şube Müdürlüğü     Eğirdir     Karayolu     Üzeri     3.     Km     İSPARTA     adresinden     satın     alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak  indirmeleri  zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 181. Şube Müdürlüğü Eğirdir Karayolu Üzeri 3. Km İSPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı  için    teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum  olarak ihaleye teklif  verilemez.

13. Diğer hususlar:

 İhalede  Uygulanacak  Sınır  Değer Katsayısı (N)  : 1,00

 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde

öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1,00 olarak düzenlenmiştir.

VİLAYET NO:1328

Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı